פרטים אישיים
השכלה
ניסיון עסקי
ניסיון כדירקטור
פרטים נוספים

פרטים אישיים

נא מלא את כל הפרטים בעברית. אנא ודא שברשותך מספר חבר לשכת רו"ח.

פרטי הזדהות